fbpx

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA ŚWIĄTECZNA”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy Konkursu „Kartka Świąteczna”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi „Scholar” oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Erazmus” zwani dalej „Organizatorem”.

§2

CELE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do tworzenia prac plastycznych, dostrzeżenie i rozwijanie ich talentu oraz wyłonienie prac opublikowanych w formie kartek świątecznych.

§3

  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi „Scholar” oraz klas I-III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Erazmus”.
  3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. W przypadku uczestników pełnoletnich uczestnik wyraża zgodę samodzielnie. Wzór zgody jest do pobrania tutaj: ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
  5. Konkurs rozpoczyna się wraz z publikacją regulaminu na stronie i trwa do 16 listopada 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
  1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu nadsyłania prac.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 5 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.
  3. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem: www.scholar-erazmus.pl/konkurs

  §4

   ZASADY KONKURSU

   1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu: Święta Bożego Narodzenia.
   2. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.
   3. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (z wyłączeniem grafiki komputerowej), format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3.
   4. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, klasa).
   5. Prace należy dostarczać do dnia 16 listopada 2021 r do p. Marzeny Ciechańskiej lub innej wyznaczonej przez Organizatora osoby.

   §5

    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

    1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.
    2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.
    3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 17 listopada 2021 a 18 listopada 2021 r.
    4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.scholar-erazmus.pl/konkurs
    5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.scholar-erazmus.pl/konkurs oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
    6. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.
    7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

    §6

     NAGRODY

     1. Za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie Organizator przewiduje nagrodę, która nie może być wymienione na ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

     §7

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
      2. Wysłanie / przekazanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
      3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: www.scholar-erazmus.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.
      4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
      5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
      6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
      7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
      8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.
      9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
      10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.