fbpx
ADHD

Zasady pracy z dzieckiem  z ADHD

W naszej szkole  wyznajemy zasadę regularności. Prowadzone są działania w ustalonym rytmie, w których unika się gwałtownych i radykalnych zmian. Funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole ułatwia wyraźnie zaznaczona i regularna struktura zajęć.

 Gwarantujemy dziecku przewidywalność sytuacji oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stałości.  Znajomość planu działań pomaga naszym uczniom w organizacji swoich zajęć. Dziecko z ADHD nie lubi być zaskakiwane. Dlatego podczas zajęć  planujemy krótkie przerwy na ruch w określonym celu.  Wprowadziliśmy zasady powtórzeń wymagające dużej cierpliwości i wytrwałości od nauczycieli. Wielokrotne powtarzanie jasnych, prostych poleceń i upewnianie się, czy dziecko dobrze je zrozumiało.

Mamy jasno sprecyzowane reguły i normy, które spokojnie i konsekwentne egzekwujemy. Konsekwencja nauczyciela wdraża dziecko do finalizowania każdego podjętego zadania. Dostosowujemy warunki kształcenia do możliwości psychofizycznych i tempa pracy dziecka. Dajemy dziecku z ADHD zadania na miarę jego możliwości (np. dzielimy zadania na mniejsze części). Stosujemy częste nagrody, głównie społeczne, jak pochwała, uśmiech, przytulenie lub drobne nagrody materialne – choćby za przejaw pożądanego zachowania, dzięki temu wzmacniamy w dzieciach pozytywne emocje i chęć do pracy.

Tworzymy odpowiednie struktury zewnętrzne, takie jak odpowiednio przygotowane miejsce pracy dziecka. Miejsce jasne i pozbawione wielu bodźców, a także ograniczanie w sali bodźców rozpraszających uwagę np. dekoracja sali, gazetki ścienne. Podstawą naszej pracy jest właściwa komunikacja, słuchanie dziecka, formułowanie wypowiedzi do dziecka z wykorzystaniem np. komunikatów „ja”. Staramy się stwarzać sytuacje zapewniające sukces dziecku. Aktywizujemy dzieci poprzez organizowanie dodatkowych aktywności pozwalających na rozładowanie emocji, jednocześnie dając im czas na relaks po wysiłku. Zajęcia wymagające aktywności ruchowej, oraz spokojne układane są naprzemiennie. Dbamy o ciagły rozwój dzieci, dlatego współpraca z rodzicami dziecka jest naszym filarem.

Przykładowe strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością:

  • komunikaty jasne i krótkie (mało słów), powtórzone tyle razy ile dziecko tego potrzebuje, z towarzyszeniem dziecku aż do momentu zastosowania przez niego zasady.
  • Przewidywanie sytuacji, szczególnie niebezpiecznych ze względu na impulsywność dziecka (np. przechodzenie przez ulicę).
  • konsekwencja
  • Wspólnie opracowywane sygnały, np: Nie przerywaj. Chcę coś powiedzieć. Nie teraz. I inne.

Przykładowe strategie radzenia sobie z nadruchliwością:

  • Pozwalanie na celowy ruch (np. przyniesienie zabawek, książeczek, siedzenie na piłce, czyli możliwość przemieszczania, bez przeszkadzania innym).
  • Przeplatanie aktywności.
  • Pozwolenie dziecku na niewielki niepokój ruchowy w obrębie miejsca siedzenia, by mogło skupić się na celowej czynności.

Przykładowe strategie radzenia sobie z zaburzeniami uwagi:

  • Ograniczenie ilość bodźców docierających do dziecka podczas wykonywania zadań.
  • Pomaganie w wybieraniu najważniejszych bodźców (np. zaznaczanie kolorem)
  • Dzielenie zadań na realne do wykonania części.

Leczenie ADHD

Leczenie ADHD opiera się na podawaniu leków, a także prowadzeniu psychoterapii i odpowiedniemu postępowaniu z dzieckiem cierpiącym na nadpobudliwość psychoruchową. Zaleca się usystematyzowanie dnia codziennego, a także zlecanie dzieciom konkretnych, krótkich zadań do wykonania.

Najnowsze badania wskazują, że choroba ta u 70% przypadków ustępuje w wieku dojrzewania, prawdopodobnie w wyniku burzy hormonów oraz zmian w pracy mózgu. Nie wolno jednak pozostawiać do tego czasu dziecka bez pomocy, ponieważ mogłoby to spowodować wyjątkowo niekorzystne skutki w przyszłości.