fbpx

Czym zajmuje się nasz Zespół:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień; 
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzicu, widzisz, że Twoje dziecko czuje się źle w swojej obecnej szkole?

Chcesz mu pomóc i zapewnić miejsce gdzie otrzyma potrzebną pomoc?

W szkole podstawowej „Scholar” i liceum ogólnokształcącym „Erazmus” każde dziecko otrzymuje profesjonalną pomoc specjalistów i pedagogów.

 

W naszych szkołach na Twoje dziecko czekają:

profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

bezpłatna opieka zdrowotna (stomatologia, fizjoterapia) w Centrum Medycznym Herbrand

bezpłatne badania przesiewowe wad postawy oraz ich bezpłatne leczenie (w tym leczenie skoliozy i płaskostopia) w Centrum Medycznym Herbrand

niewielkie klasy, które sprzyjają integracji, indywidualnemu podejściu do każdego ucznia i dostrzeżeniu jego potrzeb

nauka języka angielskiego już od pierwszej klasy

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie autyzmu, spektrum autyzmu oraz sprzężeniami do szkoły podstawowej „Scholar” lub liceum „Erazmus”, skontaktuj się z nami telefonicznie:

504 666 558