fbpx

Polityka prywatności i Polityka cookies

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Prywatnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi „Scholar” oraz w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „Erazmus” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ogrodowej 1, zwanymi dalej „Placówką”.
 2. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 9.

 

Polityka Prywatności

§1. Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://scholar-erazmus.pl/;
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora,
 • Administrator – Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałam integracyjnymi „Scholar” oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Erazmus” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy. ul. Ogrodowej 1, jako podmiot prowadzący stronę https://scholar-erazmus.pl/ oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§2. Administrator, dane kontaktowe

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałam integracyjnymi „Scholar” oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Erazmus” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy. ul. Ogrodowej 1.
 • Jakichkolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@scholar-erazmus.pl lub adres siedziby Administratora.

§3. Zasady i cele

I. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych pacjentów, usługobiorców, kontrahentów i partnerów Placówka wprowadziła politykę ochrony danych osobowych i inne procedury, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.

II. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy o świadczenie przez nas usług dydaktycznych bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. rekrutacji do Placówki;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z przepisów prawa;
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku:

– realizacji zadań wynikających z celów statutowych Placówki,

– w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, narzędzia chat bądź kontaktu telefonicznego,

– prowadzenia publicznych profili na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Youtube. W związku z tym Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

– konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia;

 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku:

– przesyłania newslettera ponieważ umożliwiamy Tobie zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści informacyjne lub marketingowe. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,

– marketingu produktów i usług własnych oraz w celu otrzymywania ofert związanymi z nowymi produktami, promocjami oraz innymi działaniami związanymi z promocją Placówki. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,

– przesyłania informacji marketingowych, do którego może dojść na skutek profilowania. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie wykonywanych przez Ciebie czynności w Serwisie, a w szczególności na podstawie przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Serwisu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować. Masz prawo nie podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Twoje dane będą przetwarzane wówczas do czasu cofnięcia udzielonej zgody,

III. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

IV. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.

V. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

VI. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

VII. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie.

VIII. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§4. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być np. dostawcy rozwiązań informatycznych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy współpracujące, osoby korzystające ze stron internetowych lub portali społecznościowych – w zakresie publikowanych tam danych, uprawnione organy władzy publicznej, a także upoważnione osoby i podmioty działające na zlecenie i w imieniu Administratora.

§5. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

I. Prawo dostępu do danych – masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

II. Prawo do sprostowania danych – masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z  uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

III. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

V. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

VI. Prawo do wniesienia skargi – masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres korespondencyjny NZOZ Międzyszkolny Zakład Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy Ośrodek Naukowo Badawczy z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim lub drogą mailową na adres info@nzozherbrand.pl

VIII. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

VIII. Prawo do sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO), masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

Polityka cookies

§6. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

I. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

II. Stosowane przez Administratora Cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi zgodnie z umową. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

III. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe – są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies niezbędne – cookies konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje techniczne. Użycie tych cookies nie wymaga Twojej zgody i są one domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Są one aktywne przez czas Twojej wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Możesz zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
 • Cookies analitycznepozwalają nam analizować, w jaki sposób Ty jako Użytkownik korzystasz z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics [https://analytics.google.com], a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat.

Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Twojej zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym serwisie).

§7. Cele w jakich wykorzystywane są̨ Cookies

I. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

II. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  III. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  IV. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  V. Administrator wykorzystuje Cookies własne/ zewnętrzne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  §8. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  I. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  II. Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  III. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  §9. Okres funkcjonowania plików Cookies oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

  Jeśli przetwarzamy dane osobowe w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub jeśli dane osobowe są ujawniane lub przekazywane stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu: realizację naszych (przed-)umownych zobowiązań, na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub postanowień umownych, przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki i poziom bezpieczeństwa  określone w art. 44-47 RODO.  Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane ustanowienie poziomu ochrony danych równoważnego z UE lub zgodności z oficjalnie uznanymi szczególnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

  Dlatego Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

  §10. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

  I. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies

  II. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.

  III. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.