fbpx

REGULAMIN DODAWANIA HISTORII

 

1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa jest prowadzona przez Prywatną Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi „Scholar” i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „ERAZMUS” (zwanymi dalej Szkołami) z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Ogrodowa 1.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków publikowania historii online za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych: https://scholar-erazmus.pl/twoja-historia. Ilekroć mowa w Regulaminie o „historiach” należy przez to rozumieć opis sytuacji, wydarzeń przesłany przez użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://scholar-erazmus.pl/regulaminhistorii.

2.
ZASADY PUBLIKOWANIA HISTORII

 1. Historię może opublikować pełnoletnia osoba ze spektrum autyzmu lub jej bliski (rodzic lub opiekun prawny).
 2. Publikowane historie mogą zawierać dane osobowe takie jak: imię osoby ze spektrum autyzmu, jej wiek, miejsce zamieszkania.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest dobrowolne.
 4. Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za przesłane do publikacji materiały.

3.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szkoły są administratorem danych osobowych zawartych w opublikowanych historiach dostępnych na stronach www.scholar-erazmus.pl, na fanpage’u szkół na Facebooku.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Osoba publikująca historię ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Osobie publikującej historię przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Poprzez udostępnianie historii osób ze spektrum autyzmu Szkoły przetwarzają dane osobowe w celu zwiększania świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat edukacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 5. Podstawą przetwarzania danych, o których mowa w § 2 ust. 2m jest zgoda, wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a), a także 81 ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osobie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Oświadczenie zawierające cofnięcie zgody można przesłać drogą mailową na adres: info@scholar-erazmus.pl.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres publikowania historii.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty korzystające ze stron internetowych: www.scholar-erazmus.pl oraz odwiedzające fanpage Szkół na Facebooku, a także podmioty świadczące usługi informatyczne oraz prawne na rzecz Fundacji.

4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoły mają prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.