fbpx

Przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi „Scholar” oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Erazmus”
z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ogrodowej 1 zwanym dalej Placówką.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem
(w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych
z Panią/Panem.

Dane mogą być przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich (m.in.: takim dostawcom niezbędnych usług informatycznych jak: Microsoft, Google)

Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby www.scholar-erazmus.pl, materiałów drukowanych przygotowywanych przez Placówkę, newsletterów Placówki oraz w mediów społecznościowych na profilu Placówki, tj. na fanpage’a Scholar Erazmus – szkoły w Aleksandrowie Łódzkim na Facebooku, na profilach Ks. Jacek Stasiak – zapraszam do myślenia, Stowarzyszenie Aleksandrów dla aleksandrowian, Herbrand centrum medyczne w Aleksandrowie Łódzkim, Księgarnia Światowid w serwisach Instagram spotted.scholarerazmus, #ksiegarniaświatowid, ksstasiak, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.